School Timing
CCE Based Activity Planner 2013-2014

DATE

DAY

SUBJECT

VI

VII

VIII

IX

X

9.04.2013 TUE ENG Paragraph writing Essay writing Creative writing Chart Poetry writing
16.04.2013 TUE HIN Kahani Sunana Anuched Lekhan Bhashan Pratiyogita Vad-Vivad Bhashan
18.06.2013 TUE MATHS Logical/ Reasoning Logical Reasoning Logical Reasoning Cross word puzzle & MCQ Cross word puzzle & MCQ
25.06.2013 TUE G.SC. Group discussion Group Discussion Group Discussion Seminar(Ph) Chart Preparation
09.07.2013 TUE SST Group Activity Group Activity Group Activity Model  
16.07.2013 TUE SSK Pur.Stree Sabdh Roop Slok Uchharanam Sanskrit Prarthana Sanskrit Vakya Prayog SamoohikCharcha
23.07.2013 TUE ENG Elocution Elocution Story Writing Story Writing Debate
30.07.2013 TUE HIN Sabdh Antakshari Kavita Sunana Anuched Lekhan Anuched Lekhan Postar Banana
06.08.2013 TUE MATHS Project Quiz Quiz Project Project
13.08.2013 TUE G.SC. Role Play Role Play Role Plat Role Play(Ch) Chart Preparation(Ph)
22.08.2013 THU SST G.D G.D G.D Picture Based Activity Project(History)
29.08.2013 THU SSK Sarvanam Sabdana Prayog Swavidhylasya Varnanam Jantusalaya: Varnanam Slok Uchharanam Sabdakosh Nirman
03.10.2013 THU ENG MCQ(Gr) MCQ(Gr) MCQ(Gr) Word puzzle Creative writing
08.10.2013 TUE HIN Kavita Pariyojana Karya Pariyojan Karya Pariyojan Karya Pariyojan Karya
12.11.2013 TUE MATHS Innovative Method of calculation Innovative Method of calculation Innovative Method of calculation Survey Analysis Activity
19.11.2013 TUE G.SC. Demonstration Demonstration Demonstration Model Making Project(Ch)
26.11.2013 TUE S.ST Project(His) Project (Civics) Project (Geo) Bulletin Board Activity Flash Card
03.12.2013 TUE SSK Slok Uchharanam Sanskrit Vakya Prayog Sanskrit Vakya Prayog Antakshari Slok Uchharanam
10.12.2013 TUE ENG Story writing Story writing Essay writing MCQ(Gr/Lit) MCQ(Gr./Lit)
07.01.2014 TUE HIN Pariyojana Karya Sabdh Nirman Kavita Sunana Anuched Lekhan SamvadLekhan
14.01.2014 TUE MATHS Activity Activity Activity Activity Vocabulary Quiz(Ph)
21.01.2014 TUE G.SC. Group Activity Group Activity Group Activity Chart(Che) Quiz(Ph)
28.01.2014 TUE S.ST Quiz Activity Activity Project on PAPís Quiz
04.02.201 TUE SSK Sanskrit Vartalap Sanskrit Samvad Sanskrit Vakyaprayog Samoohik Charcha Sanskrit Vakyaprayog